นพ.สมนึก ศิริพานทอง

Founder | Client Director

1. เลขาธิการสถาบันชีวโมเลกุล ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้อำนวยการแพทย์ ศูนย์อะฟีเรสิสเอเชีย www.apheresisasia.com
3. กรรมการวิชาการ A4M Thailand

ระดับการศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ. 2527 หนังสืออนุมัติสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา พ.ศ. 2534

– ประกาศนียบัตรการฝังเข็มช้ันสูง มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2542

– ประกาศนียบัตร Electroneural Therapy มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

– ประกาศนียบัตรคีเลชั่น สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

– ประกาศนียบัตรการแพทย์ชีวโมเลกุล

– สถาบันชีวโมเลกุล ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

– ประกาศนียบัตรหัตถการการทำ DFPP ( Double Filtration Plasmaphreresis ) บริษัท เมดิทอป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

– หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก และหัวหน้าฝ่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

– อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุบลราชธานี

– ประธานกรรมการร่างหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาการโฮมีโอพาธีย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การดูงาน

การรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน Biomed Klinik , Bad Bagzabern Germany

การดูงานด้านโภชนาการแบบแมคโครไบโอติกส์ Un Punto Biomacrotico , Rome Italy

การดูงานการแพทย์โฮมีโอพาธีย์
    Royal London Homeopathic Hospital London , England
    Omilda , Switzerland
    Boiron , France

การดูงานด้านการแพทย์แผนจีน
    Longhua Hospital , Shanghai University of Traditional Chinese Medicine , Shanghai , PRC
    Chengdu Integrative Chinese and
    Western Medicine Hospital , Chengdu , PRC

การดูงานการรักษาโรคมะเร็งตับด้วยเครื่อง HIFU ( HighIntensity Focused Ultrasound)
    โรงพยาบาล Hau Dong มหาวิทยาลัย Fudan Shanghai , PRC

การดูงาน

การรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน Biomed Klinik , Bad Bagzabern Germany

การดูงานด้านโภชนาการแบบแมคโครไบโอติกส์ Un Punto Biomacrotico , Rome Italy

การดูงานการแพทย์โฮมีโอพาธีย์
    Royal London Homeopathic Hospital London , England
    Omilda , Switzerland
    Boiron , France

การดูงานด้านการแพทย์แผนจีน
    Longhua Hospital , Shanghai University of Traditional Chinese Medicine , Shanghai , PRC
    Chengdu Integrative Chinese and
    Western Medicine Hospital , Chengdu , PRC

การดูงานการรักษาโรคมะเร็งตับด้วยเครื่อง HIFU ( HighIntensity Focused Ultrasound)
    โรงพยาบาล Hau Dong มหาวิทยาลัย Fudan Shanghai , PRC

ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร

1. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การแพทย์นวตักรรมใหม่ Quantronic Resonance Therapy ”
บรรยายแก่คณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล คราวตามเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงงานส่วนพระองค์ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี

2. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม”
แก่แพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝังเข็ม 3 เดือน กรมแพทยท์หารบก กระทรวงกลาโหม

3. วิทยากรบรรยายเรื่อง “สุขภาพดีวิถีธรรมชาติ”
แก่ผู้เข้าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตร 5 วัน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

4. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การล้างพิษ”
แก่สมาชิกมูลนิธิหัวใจดี จังหวัดขอนแก่น

5. วิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้เก่ียวกับสเต็มเซลล์”
แก่สมาชิกสโมสรโรตารี่ โรงแรมใบหยกสกายทาวเวอร์

6. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การกรองเลือดทางเลือกใหม่ในการรักษาโรค”
ศูนย์อะฟีเรสิสเอเชีย อาคาร IEC กรุงเทพมหานคร