น.พ. วีระยุทธ์ พิชญโยธิน

Dr. Weerayut Bijayayothin

Founder | Client Director

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ระดับการศึกษา

– วท.บ. จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ. 2517

– พบ. จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล 2524

– ปกส.ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี พ.ศ. 2530

– อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ. 2537

ประสบการณ์การทำงาน

– พ.ศ. 2531 หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์ RoyalThaiAirForce

– พ.ศ. 2536 แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สบถ

– 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ บจก.ไวท์ เมาท์เทน กรุงเทพประเทศไทย

– 2559 เจ้าของและผู้บริหารด้านการแพทย์ของ Sukhavittayapolyclinic Bangkok Thailand ตรวจรักษา โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมัน ภูมิแพ้ มะเร็ง สมองเสื่อม ผิวหนัง กระดูกพรุน

-ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาบริษัท WOMEN AND MAN เอสแอนด์ดับบลิว สหคลินิก

-งานด้านเวชศาสตร์ชุมชน

  เวชศาสตร์ครอบครัว

  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและชะลอวัย

การฝึกอบรมและการรับรอง

– การประชุมเคมีคลินิกแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 7 พ.ศ. 2538

– โปรแกรมอาชีวเวชศาสตร์ 2 เดือน รุ่นที่ 18 จากกรมการแพทย์ พ.ศ. 2551

– แบบฝึกหัดการตอบสนองทางการแพทย์ฉุกเฉินทางการทหาร-พลเรือนแห่งชาติ 2555 (DEMREX 2555) จากสถาบันเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งชาติ 2555

– Aging Male IX : “Prolong Your Sex, Enjoy Your Life” คลินิกผู้สูงอายุชาย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2555

– 2013 Asia-Pacific Diabetes Symposium Diabetes Mellitus : ปิรามิด กระบวนทัศน์และความเป็นไปได้จาก Serono Symposia International Foundation, 2013

– การประชุมแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นร้อนเกี่ยวกับโรคเบาหวานจาก Boehringer Ingelheim และ Lilly, 2013

– การประชุมประจำปีครั้งที่ 49 ของ European Association for the Study of Diabetes, 2013

– European Congress of Endocrinology (ECE) 2014 จาก European Society of Endocrinology, 2014

– การประชุมประจำปีครั้งที่ 50 ของ European Association for the Study of Diabetes, 2014

– World Diabetes Congress Vancouver จาก International Diabetes Federation, 2015

– เป็นสมาชิกปัจจุบัน American Academy of Family Physicians และมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน 2015-ปัจจุบัน

– 2015 ปาเซียน Uro-andrology ฟอรั่ม

– ความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปี 2561

– การประชุม A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine ครั้งที่ 10 ในกรุงเทพฯ จาก American Academy of Anti-Aging Medicine ประจำปี 2561

– หลักสูตรยากัญชาจากสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2561

– งานสัมมนาวิชาการ Complementary Medicine : Integrative Medical Oncology from Thai Integrative Association and Division of Complementary And Alternative Medicine, 2563